REGULAMIN KONKURSU “Wyciskarka nie do soków!”

Kategorie artykułu:

Opublikowany:

- Reklama - [adinserter block="1"]

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1. „Konkurs” – konkurs organizowany na profilu jotem.in na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. „Organizator” – Projekt Zero2, ul. Mazowiecka 125/1, 30-023 Kraków, NIP: 677-203-93-30 wraz z portalem jotem.in
3. „Uczestnik” – uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszczalny jest udział osób niepełnoletnich pod następującymi warunkami: – wymagane jest ukończenie 13 roku życia- osoby takie, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie Każdy uczestnik jest zobowiązany podać swoje prawdziwe dane osobowe.
4. „Nagroda” – 2x wyciskarka GSJ-800W oraz 3x budzik GOTIE.
5. “Zadanie konkursowe” – Napisz w ciekawy sposób do czego wykorzystałbyś wyciskarkę GOTIE. Uwaga: Twoja odpowiedź nie może być krótsza niż 500 a dłuższa niż 1000 znaków! (ze spacjami) 😉 Odpowiedź napisz pod tym postem konkursowym na facebooku JOTEM.IN

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Czas trwania konkursu: od 25.12.2017 do 7.01.2018 włącznie.

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia i przedstawiły pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne przez Organizatora.

§4 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest dokonanie kolejno następujących czynności:
a) przeczytania treści niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności oraz oświadczeń z nimi związanych.
b) dodanie zgłoszenia, w postaci komentarza pod postem konkursowym na profilu facebookowym jotem.in.
c) dodanie wpisu w terminie trwania konkursu tj. od dnia 25.12.2017 do dnia 07.01.2018 włącznie. Dodanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Załączników.
d) zgłoszeniem w konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe, nie krótsza niż 500 znaków oraz nie dłuższa niż 1000 znaków (ze spacjami).
2. Praca konkursowa, o której mowa w ust. 1 a powinna spełniać poniższe warunki:
● a) Musi być zgodna z tematem,
● b) nie nosić znamion plagiatu, a Uczestnik Konkursu musi być jej jedynym autorem,
● c) mieć charakter informacyjny i nie stanowić zakazanej lub nieuczciwej reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206 ze zmianami),
● d) nie zawierać adresów e-mailowych, adresów do stron www, numerów komunikatorów itp.,
● e) nie zawierać słów i treści wulgarnych tzw. wulgaryzmów,
● f) nie zawierać treści obraźliwych,
● g) nie zawierać uwag dotyczących błędów w specyfikacji lub opisach towaru lub usługi,
● h) nie naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani prawnych,
● i) nie zawierać innych treści zakazanych przez polskie prawo.

- Advertisement -

§5 UPRAWNIENIA ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści prac zgłoszonych w Konkursie.
2. Organizator ma prawo weryfikować (usuwać) zgłoszenia, które nie spełniają warunków, o których mowa w §4 ust.2.
3. Organizator ma prawo do przedłużenia okresu trwania Konkursu, przy podaniu uzasadnienia.
4. Organizator ma prawo do wykorzystania prac konkursowych w postaci publikacji na profilach społecznościowych. Dotyczy to również prac, które nie wygrały Konkursu.

§6 NAGRODY

1. Organizator drogą subiektywnej oceny wybierze najciekawszą odpowiedź, której autor otrzyma nagrodę.
2. Nagrodą w konkursie jest 2x wyciskarka GSJ-800W oraz 3x budzik GOTIE.
3. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na profilu facebookowym jotem.in do 7 dni po zakończeniu konkursu.
4. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.
5. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
6. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody.
7. Uczestnik, który otrzymał nagrodę w Konkursie, zobowiązuje się do wskazania Organizatorowi prawidłowego adresu wysyłki nagrody nie później niż w terminie do 7 dni od dnia w którym zostały ogłoszone wyniki konkursu, zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu. Brak wskazania adresu dostawy nagrody we wskazanym powyżej terminie powoduje przepadnięcie nagrody i wyłonienie nowego zwycięzcy.
8. Nagroda zostanie wydana uczestnikowi za pośrednictwem przesyłki kurierskiej.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny jest do odebrania nagrody w przypadku wygranej. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
2. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, niedoręczenie lub terminowość doręczenia listów lub innych przesyłek, a także wszelkie inne działania podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, jak również jeżeli nie doręczenie przesyłki wynika z błędnego podania adresu przez Uczestnika lub zmiany adresu i niepoinformowania o tym Organizatora.
3. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis Facebook. Organizator informuje, że zgodnie z zasadami platformy Facebook nie ponosi odpowiedzialności w związku z udziałem Uczestników w Konkursie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Uczestników oraz nagrody.

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAW AUTORSKICH

Oświadczam, że jestem autorem i twórcą Pracy konkursowej zgłoszonej w Konkursie organizowanym przez Projekt Zero2, ul. Mazowiecka 125/1, 30-023 Kraków, Nip: 677-203-93-30 oraz że:
● a) wyłącznie mnie, w sposób nieograniczony przysługują wszelkie prawa do pracy, w tym nieograniczone autorskie prawa majątkowe,
● b) Praca nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania pracy i tym samym przenoszę na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie, dotyczące pracy, o której mowa powyżej.

- Advertisement -

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Projekt Zero2, ul. Mazowiecka 125/1,30-023 Kraków, Nip: 677-203-93-30 oraz portal jotem.in („Organizatora”) w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami).
2. Wyrażam zgodę na udostępnianie przez Projekt Zero2, ul. Mazowiecka 125/1,30-023 Kraków, Nip: 677-203-93-30 oraz portal jotem.in („Organizatora”) moich danych osobowych osobom trzecim, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. Zmianami).

ZGODA NA PUBLIKOWANIE

Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych podczas ogłoszenia wyników konkursu.

-reklama-
-reklama-

Zobacz również:

Jakub Markiewicz
Jakub Markiewiczhttps://jotem.in
Prowadzę bloga jotem.in od 2013 roku. Prywatnie zajmuje się programowaniem, marketingiem i zarządzaniem mediami. Hobbistycznie lubię robić zdjęcia oraz kręcić filmy.
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Więcej w tej kategorii

Komentarze

Najnowsze